Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě společnosti Kanorg, s.r.o. od 1.1. 2014.

 Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Kanorg, s.r.o. se sídlem V Předpolí 1451/28, Praha 10 a provozovnou Na Balkáně 70, Praha 3, IČ: 45309507 a kupujícího.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

 

VYMEZENÍ POJMŮ

Prodávající je společnost Kanorg, s.r.o. se sídlem V Předpolí 1451/28, Praha 10 a provozovnou Na Balkáně 70, Praha 3, IČ: 45309507 a zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C8202.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující, který není spotřebitel. Kupujícím v našem internetovém obchodě je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

KUPNÍ SMLOUVA

Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení potvrzení objednávky prodávajícím.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Kupující má možnost se seznámit s obchodními podmínkami na internetových stránkách společnosti.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Reklamace se řídí obchodním zákoníkem.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

PRÁVO KUPUJÍCÍHO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě, že si kupující přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně na e-mail obchod@kanorg.cz uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz nebo lze peníze vrátit též v hotovosti v sídle společnosti.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujících dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2014